1. impeller:
- Phần mềm Geomagic Design X
- Thời gian: 3 tiếng

Reverse Engineering

2. Ốp sườn xe máy:
- Máy quét 3D: Atos I 2M
- Phần mềm thiết kế ngược: Geomagic Design X
- Thời gian: 6 tiếng
Thiết kế ngược3. Toys:
- Máy quét 3D: Atos I 2M
- Phần mềm thiết kế ngược Geomagic Design X
- Thời gian: 24 tiếng

Project - RE 1

Đo quét khung sắt xi ô tô khách

Bánh Răng

Cánh quạt

Điện Thoại

Khung Xe & Mâm Xe

Nón Bảo Hiểm

Quạt Điện

Trái Mãng Cầu

Thanh ray xe lửa