in 3d công nghệ Polyjet

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Dự án in 3d mô hình Robot điện tử

Dự án in 3d mô hình Robot điện tử

Robot điện tử: 32 chi tiết

Công nghệ Polyjet

Vật liệu: VeroClear

Thời gian in: 20 tiếng

 

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây