In 3D là gì?

{IN 3D LÀ GÌ?} Trên thế giới có nhiều công nghệ tạo mẫu nhanh khác nhau, nhưng tất cả đều sử dụng một quy trình gồm 5 bước cơ bản. Các bước thực hiện như sau: Xem thêm…