Thiết kế nón bảo hiểm

Dự án  lúc  13/02/2018  bởi  Tony 3D

Một số mẫu nón bảo hiểm được scan 3d, thiết kế ngược và chỉnh sửa kích thước, chức năng cho phù hợp với thị trường trong nước

Một số mẫu nón bảo hiểm được scan 3d, thiết kế ngược và chỉnh sửa kích thước, chức năng cho phù hợp với thị trường trong nước,

Hệ thống biết bị quét 3d: Eascan II
Phần mềm xử lý: Geomagic Design X

Tham khảo trang thông tin các dự án công nghệ 3D bới 3D Smart Solutions tại đây